kohalireddypatel

@kohalireddypatel
Public vizzes
Starred vizzes

Public vizzes

Fork of Task 9 question2

1
Fork
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 25, 2024

Fork of Task 10 question 1

1
Fork
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 25, 2024

Task 9 question 2

1
Fork
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 25, 2024

Task 9 question 1

1
Fork
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 25, 2024

Fork of Activity

0
Forks
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 25, 2024

Activity 6

1
Fork
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 25, 2024

Fork of Reusable

0
Forks
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 25, 2024

Activity 8

0
Forks
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 25, 2024

Fork of Fork of Task8_Question4

0
Forks
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 16, 2024

Fork of Task8_Question

1
Fork
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 16, 2024

Fork of Fork of Task8_Que4

0
Forks
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 16, 2024

Fork of Task8_Question4

1
Fork
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 16, 2024

Question4

0
Forks
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 15, 2024

Fork of Question 4

0
Forks
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 15, 2024

question 4

1
Fork
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 15, 2024

question 4

0
Forks
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 15, 2024

Question 4

0
Forks
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 15, 2024

question 4

0
Forks
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 15, 2024

Activity 6_Task 3

0
Forks
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 15, 2024

activity6_Task 1

0
Forks
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 15, 2024

Activity6_Population-1

1
Fork
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 14, 2024

Fork of Question 4

0
Forks
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 14, 2024

question 4

1
Fork
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 14, 2024

question 3

0
Forks
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 14, 2024

QUESTION 3

1
Fork
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 14, 2024

question 3

0
Forks
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 14, 2024

question 2

0
Forks
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 14, 2024

Activity6_Population-1

0
Forks
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 14, 2024

Activity6_Task4

0
Forks
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 12, 2024

Activity6_Task4

0
Forks
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 12, 2024

Activity6_Task 3.2

0
Forks
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 12, 2024

Fork of Activity6_Task3

1
Fork
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 12, 2024

Activity6_population_question1

0
Forks
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 12, 2024

Activity6_Task3

0
Forks
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 12, 2024

Activity6_Task3

0
Forks
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 12, 2024

Activity6_Task3

1
Fork
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 12, 2024

Fork of Activity6_Task3

9
Forks
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 12, 2024

Activity6_Task3

10
Forks
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 12, 2024

Activity-6_Task2

1
Fork
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 12, 2024

Activity-6_Task2

1
Fork
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 12, 2024

Activity-6

1
Fork
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 12, 2024

5 Buddhas

0
Forks
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Apr 08, 2024

5 buddhas

0
Forks
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Mar 24, 2024

5 Buddhas

0
Forks
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Mar 20, 2024

Fork of Fork of 5 Buddhas

1
Fork
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Mar 20, 2024

Fork of 5 Buddhas

1
Fork
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Mar 20, 2024

5 Buddhas

1
Fork
0
Stars
kohalireddypatel
kohalireddypatel
Mar 20, 2024